Η ατζέντα µας.


 
 1. Προγράµµατα ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων.
 2. Επιλογή Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α).
 3. Σύνθετα Προβλήµατα Στεγάνωσης (Γεωµεµβράνες, γεωυφάσµατα)
 4. Μελέτες δηµιουργίας Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.).
 5. Προγράµµατα και Εγκαταστάσεις Ανακύκλησης Υλικών (Πλαστικό, Χαρτί, Γυαλί, Αλουµίνιο, Καουτσούκ κ.λ.π).
 6. Σύµβουλοι σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έργα Ιδιαίτερης Περιβαλλοντικής Σηµασίας
 7. Composting.
 8. Εκµετάλλευση Bιοαερίου.
 9. Εγκαταστάσεις Καύσης Αποβλήτων.
 10. Οικονοµικές Αναλύσεις.
 11. Μονάδες Βιολογικής Επεξεργασίας Λυµάτων.
 12. Συστήµατα Επεξεργασίας ποσίµου νερού.
 13. Προγράµµατα ευαισθητοποίησης κοινής γνώµης.
 14. Αξιοποίηση Προγραµµάτων Ε.Ε.
 15. Χρηµατοδοτικά σχήµατα.
 16. Μελέτες κατασκευής και επένδυσης Λιµνοδεξαµενών.
 17. Ανακύκλωση Οχημάτων Τέλους Ζωής ( Ο.Τ.Ζ.)
 18. Προγράµµατα κοινωνικής αποδοχής.
 19. Μελέτες Περιβαλλοντικής αναβάθµισης περιοχών.
 20. Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης
 21. Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες.
 22. Τοπικά και Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράµµατα.
 23. Ειδικές Κοινωνικοοικονοµικές Μελέτες του χώρου.
 24. Ειδικές Απογραφές και Έρευνες.
 25. Αξιολόγηση Έργων Και Προγραµµάτων
 26. Έρευνες Αγοράς- Μελέτες σκοπιµότητας και βιωσιµότητας.
 27. Συστήµατα επεξεργασίας και εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων.