ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
  1. Περιφερειακές αναπτυξιακές µελέτες.
2. Τεχνοοικονοµικές µελέτες.
3. Εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
4. Εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών µελετών.
5. Μελέτες & έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
6. Μελέτες & έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
7. Ειδικές συµβάσεις διαχείρισης συστηµάτων προστασίας περιβάλλοντος.
8. Management έργων.
9. Προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
10. Προγράµµατα ευαισθητοποίησης και αποδοχής της κοινής γνώµης.
11. Παρακολούθηση κοινοτικών προγραµµάτων.